Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 60 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Rutinemessige kroppsvisitasjoner av innsatte var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Grunnloven - HR-2024-551-S, (sak nr. 23-154353SIV-HRET) : 22. mars 2024 avsa Høyesterett dom
Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) mot A, B, C (advokat Maria Hessen Jacobsen)
Tre innsatte sonet lengre fengselsstraffer i Bergen fengsel. I tidsrommet 2018 til 2020 ble de utsatt for et stort antall kroppsvisitasjoner, også kalt nakenvistasjoner, hvor de måtte kle av seg og utføre dyp knebøy. Kroppsvisitasjonene ble gjennomført rutinemessig før og etter besøk i besøksavdelingen og før og etter utgang fra fengslet, også når de hadde følge av tilsatte eller politiet

Straffesaker

Avklaring av straffenivået for «villmannskjøring» med alvorlig personskade - HR-2024-431-A, (sak nr. 23-172293STR-HRET) : 29. februar 2024 avsa Høyesterett dom
A (advokat Øystein Ola Storrvik) motPåtalemyndigheten (statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir), B (bistandsadvokat Christian Lundin)
I svært høy hastighet – rundt 200 km/t – kjørte en 21 år gammel mann gjennom en tunnel i en 90-sone på E6 sør for Oslo. Det var lørdag ettermiddag og tett trafikk. Han foretok flere forbikjøringer i høyre felt.

Kjennelser

Konstituert dommer i Høyesterett var ikke inhabil - HR-2023-2431-A, (sak nr. 23-088915SIV-HRET) : 21. desember 2023 avsa Høyesterett kjennelse
En lagdommer som til daglig arbeider i Borgarting lagmannsrett, var i noen måneder konstituert som dommer i Høyesterett. Her var hun med på å behandle en anke over dom som var avsagt av andre dommere ved den samme lagmannsretten.

Nytt fra Regjeringen – NOUer og lovrelaterte proposisjoner

NOU 2024: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024
22.03.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 86 L (2023–2024) - Endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)
05.04.2024 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet
Proposisjonen inneholder forslag til endringer i brukthandellova. Forslaget innebærer å innskrenke lovens virkeområde til å kun omfatte handelsvirksomhet med brukte og kasserte: varer av edelt metall, edelstener og perler, kulturgjenstander

Høringer – regjeringen.no

Hjemmel til å skattlegge utenlandske selskapers og arbeidstakeres inntekt og formue knyttet til akvakultur mv. i økonomisk sone og på kontinentalsokkelen
02.04.2024 Høring Finansdepartementet
Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om å innføre en begrenset skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskap som har inntekt av havbruk (akvakultur) og dertil knyttet virksomhet og arbeid i 200-milssonene og på norsk

Annet fra Regjeringen

Statsråd Mehls innlegg på overleveringen av utredningen om identitetsskjerming i politiet og kriminalomsorgen
Tale/innlegg | 21.03.2024 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl | Holdt på pressekonferansen 21. mars 2024

Rapport om konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten
Nyhet | 03.04.2024 | Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Fafo overleverte i dag en utredning om konsekvensene av ulike hovedtariffavtaler i staten til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten
Rapport | 03.04.2024 | Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet
Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende forståelsen av § 4.5 gjennomsnittsberegning i Overenskomst for miljøvirksomheter - AR-2024-5 : 27. februar 2024 avsa Arbeidsretten dom
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet (Advokat Andreas van den Heuvel) mot 1. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), 2. NordRen AS (Advokat Margrethe Mede)

Uttalelser fra Sivilombudet

Behandlingstiden ved pedagogisk-psykologisk tjeneste i Bergen kommune i en sak om spesialundervisning - (2023/5666) : 20. mars 2024 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder Bergen kommunes behandlingstid i en sak om spesialundervisning. Eleven ble henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) for utredning i mai 2023 og fikk opplyst at det ville ta minimum ni måneder før PP-tjenesten kunne starte på sin utredning.