Nyhetsbrev

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles fra mer enn 30 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Nye artikler i Juridikas åpne del, Juridika Innsikt:

Kommentar til dom HR-2020-1340-A «Fremmedkrigersaken» / Marie Vangen

 

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Identifikasjon av burevisor og konkursbu etter dekningslova § 5-15 fyrste ledd tredje punktum - HR-2021-1442-A, (sak nr. 21-000286SIV-HRET) : 1. juli 2021 avsa Høyesterett dom
Spørsmålet i saka var om eit omstøytingskrav var forelda etter dekningslova § 5-15.

Straffesaker

Stefar idømt fengsel i åtte måneder og 80 000 kroner i oppreisning for seksuelt overgrep mot stedatter - HR-2021-1438-A, (sak nr. 21-016217STR-HRET) : 1. juli 2021 avsa Høyesterett dom
En stefar befølte sin vel 16 år gamle stedatter uten hennes samtykke. Hun var i en vanskelig livssituasjon, og stefarens tillitsbrudd var grovt.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering
23.06.2021 NOU Arbeids- og sosialdepartementet
Utvalget som har vurdert ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet, ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. august 2019. Utvalget har bestått av representanter fra de åtte største hovedorganisasjonene i arbeidslivet, samt

Prop. 224 L (2020–2021) - Endringar i statsansatteloven m.m. (lovheimel for registrering av verva og dei økonomiske interessene til enkelte statstilsette)
23.06.2021 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet
I proposisjonen fremjast eit framlegg om å ta inn ein lovheimel i lov 16. juni 2017 nr. 67 om sta tens ansatte mv. (statsansatteloven) for å kunne etablere ei registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Framlegget skal

Høringer – regjeringen.no

Høring - forslag om å forlenge varigheten av straffegjennomføringsloven kapittel 3 A (straffegjennomføring under utbrudd av en allmennefarlig smittsom sykdom)
16.07.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet
Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A inneholder særskilte regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter lett. Reglene er tidsbegrenset til 1. desember 2021. Høringen gjelder forslag om å forlenge...

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Forslag til nye regler om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet
Pressemelding | 14.07.2021 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring forslag til en forskrift om deling og behandling av taushetsbelagte opplysninger i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivkriminalitet.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende pensjonsbestemmelsene i Avinorkonsernet - AR-2021-23 : 29. juni 2021 avsa Arbeidsretten dom
YS med Delta (Advokat Vegard Veggeland) mot 1. Arbeidsgiverforeningen Spekter, 2. Avinor AS, 3. Svalbard Lufthavn AS, 4. Avinor Flysikring AS (Advokat Tarjei Thorkildsen)

Uttalelser fra Sivilombudet

Frist for utsetjing av fedrekvote (2021/109) : 30. juni 2021 uttalte Sivilombudet
Saka gjeld ein fars rett på 75 dagar med foreldrepengar. Klagaren søkte om utsetjing av foreldrepengar fordi han var i heiltidsarbeid. Søknaden blei send til Nav 67 dagar etter mors siste dag med stønad.

Særtrykk av lover

Her er de siste særtrykkutgivelsene: