Nyhetsbrev

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles fra mer enn 30 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang: Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2021: 5 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021
NOU | 25.03.2021 | Arbeids- og sosialdepartementet

Prop. 170 L (2020–2021) - Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med dagpenger)
I denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i folketrygdlovens regulering av adgangen til å ta opplæring og utdanning med dagpenger. Regjeringen foreslår også å forlenge den midlertidige adgangen til å ta opplæring og utdanning i

Høringer – regjeringen.no

Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen - regjeringen.no
09.04.2021 Høring Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet har høyring om nye reglar for barnehageverksemd, grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen på Svalbard. Departementet foreslår to nye forskrifter: forskrift om barnehageverksemd i Longyearbyen og forskrift om ...

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Strammer skruen i kampen mot arbeidslivskriminalitet og kriminalitet som rammer barn
Pressemelding | 09.04.2021 | Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Finansdepartementet
Manglende lovhjemmel til å dele taushetsbelagt informasjon på tvers av offentlige organer hindrer bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Derfor har regjeringen i dag lagt fram et forslag om endringer i forvaltningsloven, som vil gi offentlige organer større adgang til å dele opplysninger med hverandre.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende forståelsen av overenskomsten § 5 jf. § 3, krav om etterbetaling- AR-2021-10 : 7. april 2021 avsa Arbeidsretten dom.
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet (Advokat Lornts Nagelhus) mot Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Reiseliv (Advokat Silje Stadheim Almestrand)

Uttalelser fra Sivilombudsmannen

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – habilitet og rettsanvendelse (2020/4458) : 26. mars 2021 uttalte Sivilombudsmannen

Ombudsmannen kom til at kommunens saksbehandler var inhabil ved utarbeidelse av saksframlegget for klagenemnda når rådmannen i kommunen hadde underskrevet førsteinstansens avslag. Ombudsmannen kom videre til at forskrift om parkering for forflytningshemmede må forstås slik at også forflytningsproblemer knyttet til på- og avstigning i forbindelse med parkering kan gi grunnlag for parkeringstillatelse. Kommunen har derfor tolket forskriften feil.

Særtrykk av lover

Her er de siste særtrykkutgivelsene: