Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 50 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Resepsjonist på Hurtigruten har krav på sykelønn mens han var permittert - HR-2022-2251-A, (sak nr. 22-038087SIV-HRET) : 22. november 2022 avsa Høyesterett dom
Hurtigruten Coastal AS, Hurtigruten Sjø AS, Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa), NHO Som følge av covid-19-pandemien permitterte Hurtigruten i mars 2020 store deler av arbeidsstokken. Permitteringen omfattet også en resepsjonist, som var sykmeldt og fikk sykepenger fra folketrygden

Straffesaker

Fengsel i 2 år og 5 måneder for sovevoldtekt ved fingring - HR-2022-2225-A, (sak nr. 22-087997STR-HRET) : 16. november 2022 avsa Høyesterett dom
A (advokat Morten Kjensli) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tage Henningsen)
Etter en kveld på byen i 2020 dro tiltalte og den fornærmede kvinnen hjem til henne. De var venner og jevngamle, rundt 20 år. Kvinnen gjorde det klart at det ikke skulle skje noe seksuelt mellom dem. Hun våknet likevel av at tiltalte hadde en eller flere fingre inne i skjeden hennes.

Kjennelser

Høyesterettsdommer var ikke inhabil som følge av uttalelser i fagbok - HR-2022-1959-A, (sak nr. 22-050894SIV-HRET) : 11. oktober 2022 avsa Høyesterett kjennelse
Advokatfirma DLA Piper Norway DA (advokat Sven Eriksrud), Zurich Insurance Plc, Norway Branch (advokat John Gjermund Flatabø) mot Aurstad Maskinutleige AS (advokat Hallgrim Fagervold)
En av dommerne i en sak for Høyesterett hadde i en juridisk fagbok tatt standpunkt til de sentrale juridiske spørsmålene saken reiste.

Nytt fra Regjeringen – NOUer og lovrelaterte proposisjoner

NOU 2022: 16 - En folkehøgskole for alle
– Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

31.10.2022 NOU Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskoleutvalget ble oppnevnt 18. juni 2021 for å utrede folkehøgskolenes rolle i utdanningssystemet og vurdere hvilke rammebetingelser som kan bidra til at folkehøgskolene fyller denne rollen. Utvalget har blant annet utredet hva som

Prop. 30 L (2022–2023) - Endringer i skatteloven (endret formuesverdsetting av akvakulturtillatelser for inntektsåret 2022)
25.11.2022 Proposisjon Finansdepartementet
Regjeringen foreslår å innføre en særregel for formuesverdsetting av oppdrettstillatelser i ikke-børsnoterte selskap som skal gjelde for inntektsåret 2022. Det foreslås at verdsettingen skal ta utgangspunkt i oppnådde auksjonspriser fra oktober 2022

Høringer – regjeringen.no

Forskrift om Brukerplan
28.11.2022 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en forskrift som regulerer behandling av helseopplysninger og andre personopplysninger i Brukerplan

Annet fra Regjeringen

Arbeidsgruppe som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp
Nyhet | 15.11.2022 | Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe på to personer som skal utrede en førstelinjetjeneste for rettshjelp.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende godtgjørelse for overtidsarbeid på friskifdøgn. - AR-2022-34 : 25. okt 2022 avsa Arbeidsretten dom
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) med Parat (Advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Gardermoen Fuelling Services AS (Advokat Silje Stadheim Almestrand)

Uttalelser fra Sivilombudet

Avfallsgebyr for fraflyttet eiendom - (2022/1321) : 18. november 2022 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder spørsmålet om eieren av en fraflyttet helårsbolig kan pålegges å betale avfallsgebyr etter forurensningsloven § 34 første ledd, jf. § 30.