Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 60 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Krav om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning er delvis foreldet - HR-2023-1637-A, (sak nr. 23-000932SIV-HRET) : 7. september 2023 avsa Høyesterett dom
En musiker hadde i lang tid vært engasjert av Tromsøysund sokn til å spille konserter i Ishavskatedralen i Tromsø. I lagmannsretten var det endelig avgjort at han hadde vært fast ansatt i soknet fra 2011.

Straffesaker

90 dagers fengsel for oppbevaring av pistol - HR-2023-1677-A, (sak nr. 23-082038STR-HRET) : 14. september 2023 avsa Høyesterett dom
Den tiltalte hadde oppbevart en halvautomatisk pistol i en leilighet i Oslo. Pistolen hadde 15 patroner i magasinet og lå på en hylle under stuebordet.

Kjennelser

Gebyr til transportselskap for brudd på kjøre- og hviletiden - lagmannsrettens kjennelse oppheves - HR-2023-1212-A, (sak nr. 23-007260STR-HRET) : 27. juni 2023 avsa Høyesterett kjennelse
Hagens Transport AS (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat David Magnus Myr)
Et transportforetak ble i september 2021 ilagt et gebyr på 2000 kroner etter at en sjåfør ansatt i selskapet hadde brutt bestemmelsene om kjøre- og hviletid.

Nytt fra Regjeringen – NOUer og lovrelaterte proposisjoner

NOU 2023: 22 - På vei mot en bedre regulert drosjenæring
Delutredning I fra Drosjeutvalget

Prop. 135 L (2022–2023) - Endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.)
11.08.2023 Proposisjon Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Proposisjonen følger opp Trygderetten og EFTA-domstolens avklaring om at overgangsstønad til enslig mor eller far er omfattet av trygdeforordningen som en familieytelse. I proposisjonen foreslås det at det tas inn en folkerettsmarkør i

Høringer – regjeringen.no

Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal
12.09.2023 Høring Helse- og omsorgsdepartementet
Forslaget er en oppfølging av endringene i pasientjournalloven fra 2. juni 2023, jf. Prop. 91 L (2022-2023) Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal) og Innst. 406 L (2022-2023). Lovvedtaket endret

Annet fra Regjeringen

Nye medlemmer i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Nyhet | 01.09.2023 | Justis- og beredskapsdepartementet
I statsråd i dag ble overlege Tom Gunnar Vik og tingrettsdommer Fredrik Meringen oppnevnt som medlemmer i Gjenopptakelseskommisjonen

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende spørsmål om tariffbrudd - AR-2023-22 : 9. august 2023 avsa Arbeidsretten dom
1. Det Norske Maskinistforbund, 2. Vidar Paulsen (Advokat Jan-Erik Sverre, Advokat Mari Verling) mot Kommunesektorens organisasjon KS (Advokat Øyvind Gjelstad)
Sentral særavtale om pensjonsordninger i KS-området (SGS) gir rett til særaldersgrense 60 år for nærmere angitte stillinger. Spørsmålet i saken var om det følger av SGS § 6-1 at særaldersgrensene i staten har direkte virkning for særaldersgrensene i KS-området, hvis det kan påvises at en stilling innenfor KS-området er tilsvarende en stilling i staten med særaldersgrense, eller om endring krever enighet mellom tariffpartene.

Uttalelser fra Sivilombudet

Tolkning av reguleringsplan – oppføring av eneboliger - (2022/5348) : 30. august 2023 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder tolkningen av en reguleringsplan for utbygging av fem tomter i Nesodden kommune.
Statsforvalteren i Oslo og Viken stadfestet Nesodden kommunes vedtak om rammetillatelser for oppføring av to eneboliger på hver av de fem tomtene i planområdet