Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 50 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

 

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Gondolbane på Voss - grunneiere har krav på erstatning - HR-2022-993-A, (sak nr. 21-161694SIV-HRET) : 16. mai 2022 avsa Høyesterett dom
Voss Gondol AS, Voss herad (advokat Kathrine Lien Mjell) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q (advokat Endre Grande)
På Vossevangen er det etablert en helårlig gondolbane som går fra Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren. Banen går blant annet over et boligområde og over innmark, i en høyde fra 10 meter til 60 meter.

Straffesaker

Bøtelegging etter demonstrasjon som hindra trafikken var ikkje i strid med forsamlingsfridomen - HR-2022-981-A, (sak nr. 21-162994STR-HRET) : 13. mai 2022 avsa Høyesterett dom
To demonstrantar tilknytte Extinction Rebellion vart bøtelagde etter ein aksjon der dei utan varsel til politiet var med på å stoppe trafikken i om lag 90 minutt på Ring 1 i Oslo ein måndags morgon.

Kjennelser

Nordreisa kommune kan saksøkes i tvist om allemannsretten - HR-2022-956-A, (sak nr. 22-003313SIV-HRET), : 10. mai 2022 avsa Høyeesterett kjennelse
To personer, som hadde beiterett for sau i et utmarksområde, gikk til søksmål mot Nordreisa kommune for å få dom for at det ikke var tillatt med hundekjøring i området. Hundekjøringen skjedde i medhold av allemannsretten, men saksøkerne mente kjøringen blant annet sliter på terrenget og skremmer vekk sauene.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2022: 5 - Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2
Rapport fra Koronakommisjonen

26.04.2022 NOU Statsministerens kontor
Koronakommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 24. april 2020 for å gjennomgå og evaluere sider ved myndighetenes håndtering av koronapandemien. Ved levering av den første rapporten ble det besluttet at kommisjonen skulle fortsette sitt

Prop. 118 L (2021–2022) - Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket om internasjonalt rettslig samarbeid som følge av utbruddet av covid-19, endringer i utlendingsloven m.m. (testing for covid-19 før uttransportering)
20.05.2022 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag om midlertidige lovhjemler for at en utlending eller en ettersøkt kan pålegges å la seg teste for covid-19 før uttransportering i en utlendings-, utleverings- eller overleveringssak dersom slik test er nødvendig for

Høringer – regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte
13.05.2022 Høring Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om utdanningsstøtte. Forslaget har sin bakgrunn i krigen i Ukraina

Annet fra Regjeringen

Følg og med på Regjeringens siden om Koronasituasjonen her.

Norske virksomheter gir digitalt utstyr til Ukraina
Pressemelding | 20.05.2022 | Kommunal- og distriktsdepartementet
- Å kommunisere med sine kjære på mobil eller via internett er avgjørende for ukrainske borgere som er midlertidig fordrevne i Norge og for folk i Ukraina generelt. Derfor er jeg glad for at norske virksomheter bidrar til innsamling av mobiltelefoner og annet utstyr gjennom denne aksjonen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Lønnssystem - spørsmål om tariffmessighet av ensidig innførte individuelle lønnstillegg - AR-2022-12 : 13. mai 2022 avsa Arbeidsretten dom
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet (Advokat Edvard Bakke) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri, 2. Kaefer Energy AS (Advokat Kurt Weltzien)

Uttalelser fra Sivilombudet

Beregning av omsetningsfall i midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (koronakompensasjon) - (2022/1098) : 9. mai 2022 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder tolkningen av en unntaksbestemmelse om beregning av omsetningsfall i regelverket for «koronakompensasjon», forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 2-3 tredje ledd (tilskuddsforskriften).

Uttalelse – ansettelse i strid med utlysningstekst - (2022/1319) : 6. mai 2022 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder klage over en kommunes ansettelse av en avdelingsleder. Ombudet har kommet til at kommunens ansettelse var i strid med kvalifikasjonsprinsippet.