Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 50 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

 

Høyesterett - dommer

Sivile saker

Menerstatning på 450 000 kroner til offer for seksuelle overgrep som barn : 22. september 2022 avsa Høyesterett dom
En mann var i en årrekke blitt utsatt for seksuelle overgrep da han var i alderen 10–15 år. Gjerningsmannen ble mange år senere dømt blant annet for dette overgrepet til fengsel i 11 år. Samtidig ble han også dømt til å betale ca. 410 000 kroner i menerstatning til den fornærmede.

Straffesaker

Ytring rettet mot 16-åring var straffbar : 8. september 2022 avsa Høyesterett dom
En 57 år gammel mann hadde på Jessheim togstasjon ropt til en jente på noe under 17 år at hun burde «dra tilbake til Somalia så får du det mye bedre, for der får du ikke noe NAV». Ytringen kom etter en opphetet diskusjon, som mannen hadde startet.
Høyesteretts flertall har kommet til at ytringen var straffbar fordi den ble fremsatt overfor et barn.

Kjennelser

Nordreisa kommune kan saksøkes i tvist om allemannsretten - HR-2022-956-A, (sak nr. 22-003313SIV-HRET), : 10. mai 2022 avsa Høyeesterett kjennelse
To personer, som hadde beiterett for sau i et utmarksområde, gikk til søksmål mot Nordreisa kommune for å få dom for at det ikke var tillatt med hundekjøring i området. Hundekjøringen skjedde i medhold av allemannsretten, men saksøkerne mente kjøringen blant annet sliter på terrenget og skremmer vekk sauene.

Nytt fra Regjeringen – lovrelaterte NOUer og proposisjoner

NOU 2022: 12 - Fondet i en brytningstid — Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk
Ulf Sverdrup, direktør på Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), overleverte 26. september 2022 utredningen «Fondet i en brytningstid - Statens pensjonsfond utland og endrede økonomiske og politiske utviklingstrekk» (NOU 2022: 12) til statssekretær Lotte Grepp Knutsen. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 3. september 2021  for å vurdere hvilke internasjonale økonomiske og politiske utviklingstrekk som kan være relevante for Statens pensjonsfond utland noen år frem i tid, og hvilken betydning disse kan ha for styring og forvaltning av fondet.

Prop. 140 LS (2021–2022) - Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler
23.09.2022 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet
Proposisjonen inneholder forslag om endringer i patentloven for å gjennomføre endringsforordning 2019/933 til SPC-forordningen (forordning 469/2009). Det foreslås også at Stortinget samtykker til godkjenning av EØS-komiteens beslutning

Høringer – regjeringen.no

Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven
22.09.2022 Høring Barne- og familiedepartementet
Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til tre endringer i ny barnevernslov på høring.

Annet fra Regjeringen

Tok i mot rapporten frå personvernkommisjonen
Pressemelding | 26.09.2022 | Kommunal- og distriktsdepartementet
Personvernkommisjonen leverte i dag utredninga om forholda for personvernet i Noreg til kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende sakligheten av permittering - utvelgelse - AR-2022-24 : 17. aug 2022 avsa Arbeidsretten dom
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet (Advokat Edvard Bakke) mot 1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Nelfo og NHO Service og Handel 2. Securitas AS (Advokat Aleksander Rød)

Uttalelser fra Sivilombudet

Barnetillegg til uføretrygd når forsørgerne er uføre og har delt omsorg for barnet - (2022/1383) : 14. september 2022 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder hvilken av to uføre forsørgere som skal få barnetillegg til uføretrygden når de bor hver for seg og har delt omsorg for et barn (delt bosted).