Nyhetsbrev

 

SPAR TID og få nyhetsbrevet
«Rettsinfo Informerer»:

Nyhetene samles og lenker til mer enn 60 ressurser om nye:

  • Bøker
  • Tidsskrifter
  • Høyesterettsdommer
  • Særtrykk av lover
  • Lovrelaterte NOUer og proposisjoner
  • Høringer om nye lover
  • Annet fra Regjeringen
  • Saker fra Arbeidsretten
  • Uttalelser fra Sivilombudet

Fyll ut skjemaet for å motta nyhetsbrevet:

 

Eksempel på nyhetsbrev

Her ser du utsnitt av vårt ukentlige nyhetsbrev.

For fullversjonen med alle nye bøker, tidsskrifter, artikler, dommer, høringer, lovproposisjoner m.m. meld deg på vårt nyhetsbrev.

Jobbe mer digitalt? – Rettsinfo kan hjelpe:
Med «Norges digitale jusbibliotek» kan du søke og finne digital litteratur også fra hjemmekontoret.

Kontakt oss for gratis prøvetilgang til databasen "Norges digitale jusbibliotek": Susanne Mysen

Bøker

Klikk på bokforsiden for mer informasjon.
Det er fullt mulig å  bestille bøkene som forventes i salg snart 🙂

Tidsskrifter

Klikk på forsiden på tidsskriftet og få oversikt over artiklene i heftet. De nyeste utgivelsene er til venstre. Du får se registreringene i Jusbiblioteket:

Høyesterett - dommer

Sivile saker

 

Privat kjøper må ikke erstatte en entreprenørs manglende betaling av merverdiavgift - HR-2023-425-A, (sak nr. 22-094388SIV-HRET) : 8. mars 2023 avsa Høyesterett dom
En privatperson inngikk avtale med en utenlandsk entreprenør om bygging av et hus. Fakturaer på omkring to millioner kroner ble betalt før kjøperen hevet kontrakten. Entreprenøren var ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Straffesaker

Oppholdskrav ved dagpenger er ikke i strid med EØS-retten - HR-2023-301-A, (sak nr. 22-121909STR-HRET) : 16. februar 2023 avsa Høyesterett dom
Folketrygdloven § 4-2 stiller vilkår om opphold i Norge for rett til dagpenger under arbeidsløshet. Tiltalte var domfelt for trygdebedrageri etter å ha mottatt dagpenger uten å opplyse Nav om at han periodevis oppholdt seg i Sverige.

Kjennelser

Krav om ekspropriasjonserstatning i forbindelse med nytt regjeringskvartal må behandles på nytt - HR-2022-2479-A, (sak nr. 22-056174SIV-HRET) : 22. desember 2022 avsa Høyesterett kjennelse
I forbindelse med byggingen av nytt regjeringskvartal har staten ekspropriert vei- og parkgrunn fra Oslo kommune. Nærmeste nabo til de avståtte arealene er gamle Deichmanske hovedbibliotek, og som også har vært eid av kommunen inntil det ble solgt.

Nytt fra Regjeringen – NOUer og lovrelaterte proposisjoner

NOU 2023: 6 - Finanstilsynet i en ny tid – ny lov om Finanstilsynet
02.03.2023 NOU Finansdepartementet
Utredningen gjelder utkast til ny finanstilsynslov. I utkast til ny lov forslås det å begrense departementets adgang til å instruere Finanstilsynet i behandling av enkeltsaker, og at klager på Finanstilsyents vedtak som en hovedregel skal behandles

Prop. 49 LS (2022–2023) - Endringer i forbrukerkjøpsloven mv. (gjennomføring av nytt forbrukerkjøpsdirektiv i norsk rett) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/771
10.03.2023 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen legger i proposisjonen frem forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven mv. Lovforslaget gjennomfører et nytt forbrukerkjøpsdirektiv (direktiv (EU) 2019/771) i norsk rett. I proposisjonen bes det også om Stortingets godkjenning av

Høringer – regjeringen.no

Offentlig innspillsrunde til handlingsplan for norsk fagspråk
13.03.2023 Høring Kunnskapsdepartementet
Innspel til handlingsplan for norsk fagspråk i akademia Kunnskapsdepartementet har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet varsla ein handlingsplan for norsk fagspråk i akademia. Handlingsplanen skal leggjast fram før sommaren 2023.

Annet fra Regjeringen

Lovforslag vil styrke forbrukernes rettigheter
Pressemelding | 10.03.2023 | Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i forbrukerkjøpsloven. Forslagene styrker forbrukeren og gjør loven mer moderne og tilpasset den teknologiske utviklingen.

Avgjorte saker fra Arbeidsretten

Tvist vedrørende forståelsen av hovedavtalen punkt 2.5.5 nr 3 - AR-2023-4 : 28. februar 2023 avsa Arbeidsretten dom
Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat (Advokat Andreas van den Heuvel) mot Staten ved Kommunal og distriksdepartementet (Advokat Ida Thue)
Spørsmålet gjaldt om arbeidsgiver ved ansettelse eller endring av lønn etter Hovedtariffavtalen i staten (HTA) for LO Stat og YS Stat § 3 og punkt 2.5.5 nr. 3 måtte benytte lønnstrinn eller om lønn også kan gis som en kombinasjon av lønnstrinn og kronetillegg.

Uttalelser fra Sivilombudet

Retting av vedtak om eiendomsskatt - (2022/1836) : 1. mars 2023 uttalte Sivilombudet
Saken gjelder spørsmålet om kommunen har plikt til å rette et eiendomsskattevedtak. Den aktuelle eiendommen hadde to boenheter, men hadde ved eiendomsskatteberegningen kun fått ett bunnfradrag.